อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์
 Asso.Prof.Benchaphon Limthanmaphon, PhD. ⦿ ประวัติการศึกษา

PhD (Computer Science) University of Southern Queensland, Australia
MSc (Computer Science) Chulalongkorn University
BSc (Applied Computer Science) KMITNB ⦿ งานวิจัยที่สนใจ

Cybersecurity, Internet Technology ⦿ วารสารวิชาการ

Benchaphon Limthanmaphon and Kobkiat Saraubon, “Botnet Spam Detection and Facebook Phishing Scam Awareness”, The Journal of KMUTNB., Vol. 21, No. 3, Sep. - Dec. 2011. ⦿ งานประชุมวิชาการ

- Prattana Thoopsamut and Benchaphon Limthanmaphon, “Handwritten Signature Authentication using Color Coherence Vector and Signing Behavior” The 2nd International Conference on Information Science and System (ICISS 2019), ACM (ISBN: 978-1-4503-6103-3), Tokyo, Japan, March 16-19, 2019
- Suparerk Ngmawitroj and Benchaphon Limthanmaphon, “Adaptive Android Malware Signature Detection”, 2018 International Conference on Communication Engineering and Technology (ICCET 2018), Singapore, Feb 24-26, 2018.
- Niramai Cherdmuangpak, Tanapat Anusas-amornkul and Benchaphon Limthanmaphon, "Two factor image-based password authentication for junior high school students," in 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Nakhon Si Thamarat, 2017.
- Kitbumrung, P. and Limthanmaphon, B. "ECC Dynamic Point Encoding on Mobile Device.” In Proceedings of 2nd International Conference on Computing Technology and Information Management, IEEE, Malaysia, April, 21 - 23, 2015.
- Chanachai Phakoontod and Benchaphon Limthanmaphon (2012) “Malicious Web Page Detection Based o n Feature Classification” to appear in ICCIT2012: 7th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology, which will be held from Dec. 3 - 5, 2012 in Seoul, Republic of Korea.
- Limthanmaphon, B. and Saraubon, K. (2011) “Enhanced Email Spam Prevention through Sender Verification Dual Models” ICIEIS 2011, Part1 CCIS 251 Springer, pp 343-354.
- Kobkiat Saraubon, Benchaphon Limthanmaphon, “Fast Effective Botnet Spam Detection”, in Proceedings of 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT 2009), IEEE, Seoul, November, 2009.
- Setthapong Thunyarittikorn, B Limthanmaphon, “E-Coupon: Payment Web Services”, In Proceedings of the 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), Phuket, Thailand, May, 2009.
- Sakkanart Nunthong , B Limthanmaphon, “Automated Web Service Composition Using Rule-based Engine” In Proceedings of the 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008), Kanchanaburi, Thailand, May, 2008.
- R. Jina, B. Limthanmaphon, “Reliable Session Management for Web Services by Using SIP”, In Proceedings of the 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2007), Khon Kaen , Thailand, May, 2007.
- A. Jeawpoung, B Limthanmaphon, “Predictive Workload Competency Model for Web Services”, In Proceedings of the 3rd Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE06), Bangkok, Thailand, June, 2006.
- A.A. Sri Astiti, B Limthanmaphon, Utomporn Phalavonk, “The Development of an Online English Test Practice System for IELTS Preparation”, In Proceedings of the National Conference on Computing and Information Technology (NCCITT06), Bangkok, 2006.
- B. Limthanmaphon, Y. Zhang, “Web Service Composition Transaction Management”, In Proceeding of the 15th Australasian Database Conference (ADC 2004), Dunedin, New Zealand, Vol. 27, 2004.
- B. Limthanmaphon, Z. Zhang and Y. Zhang, “Intelligent Web-based E-Commerce System”, in Intelligent Virtual World: Technologies and Applications in Distributed Virtual Environments, World Scientific Publishing Co., T.K. Shih (Ed), 2004.
- B. Limthanmaphon, Y. Zhang, “Web Service Composition with Case-Based Reasoning”, Conferences in Research and Practice in Information Technology Vol. 17, Database Technologies, Australian Computer Science Communications, 25(2), Adelaide, Australia, Feb 4-7, 2003.
- B. Limthanmaphon, Z. Zhang, and Y. Zhang, “Adaptive Case-Based Reasoning Systems for E-Commerce”, in Proceedings International Confernece on Intelligent Information Technology, Beijing Sep 22-25,2002.
- B. Limthanmaphon, Y. Zhang, Z. Zhang and J. Cao, “An Automated Negotiation Approach for E-Commerce Systems”, Working paper SC-MC-0204, Department of Mathematics and Computing, University of Southern Queensland, Australia, January, 2002.
- B. Limthanmaphon, Y. Zhang, and Z. Zhang “An Agent-based Negotiation Model supporting transactions in Electronic Commerce”, in the Proceedings of the 11th International Workshop (Agent-Based Information Systems (ABIS2000)) on Database and Expert Systems Applications (DEXA2000), IEEE, Greenwich,UK, Sep 4-8,2000. ⦿ ตำราหรือหนังสือ

ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ⦿ ความเชี่ยวชาญ

Computer Security

 

  ⦿ Email

benchaphon.l@sci.kmutnb.ac.th ⦿ รายละเอียดอื่นๆ


January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31