อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล
 Chiabwoot Ratanavilisagul ⦿ ประวัติการศึกษา

    ⨀ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        สำเร็จการศึกษาปี 2554
    ⨀ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        สำเร็จการศึกษาปี 2556
    ⨀ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        สำเร็จการศึกษาปี 2558 ⦿ งานวิจัยที่สนใจ ⦿ วารสารวิชาการ ⦿ งานประชุมวิชาการ

    ⨀ Mutation Period Calculation for Particle Swarm Optimization
        Published in: International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS 2011)
    ⨀Selective Crossover base on Fitness in Multi-Swarm Optimization
        Published in: International Conference on Emerging Trends in Computer and Image Processing
    ⨀A Modified Particle Swarm Optimization with Dynamic Particles Re-initialization Period
        Published in: 10th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2014)
    ⨀A Modified Particle Swarm Optimization with Dynamic Mutation Period
        Published in: Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI)
    ⨀A modified particle swarm optimization with mutation and reposition
        Published in: International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC)
    ⨀ Dynamic population and mutation strategy assisted modified particle swarm optimization with mutation
        Published in: ScienceDirect
    ⨀ ระบบโฆษณาอัตโนมัติบนทวิตเตอร์โดยใช้จาวาสคริปต์
        Published in: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    ⨀ Particle Swarm Optimization with adjusting Scope of Particles Distribution Automatically
        Published in: International Journal of Computer Science and Electronics Engineering (IJCSEE)
    ⨀ Modified Ant Colony Optimization with Pheromone Mutation for Travelling Salesman Problem
        Published in: 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,
        Telecommunications and Information Technology ECTI-CON 2017 (IEEE Conference), pp.411-414.
    ⨀ Modified Ant Colony Optimization with Updating Pheromone by Leader and Re-Initialization Pheromone
        for Travelling Salesman Problem
        Published in: 2018 International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST)
    ⨀ T. Ngamsantivong, C. Ratanavilisagul. "The Conversion of Dependency and Association in UML Design Class",
        Published in: 4th International Conference on Computer, Communication and Control Technology
        Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering
    ⨀ Modified Ant Colony Optimization with mutation and Reset Pheromone for Travelling Salesman Problem
        Published in: proceeding for 7th CreTech International conference 2019 ⦿ ตำราหรือหนังสือ ⦿ ความเชี่ยวชาญ ⦿ Email

chaibwoot@gmail.com ⦿ รายละเอียดอื่นๆ


January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31