อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤดาภัทร สีหารี
 Gridaphat Sriharee ⦿ ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Computer Engineering), CU, 2006

M.Sc. (Computer Science), NIDA, 2001

B.Sc. (Statistics), KKU, 1998 ⦿ งานวิจัยที่สนใจ

Software development for learning game, Ontology-Based Informations, Semantics and NLP, Computer programming Languages ⦿ วารสารวิชาการ

Search in research gate ⦿ งานประชุมวิชาการ ⦿ ตำราหรือหนังสือ ⦿ ความเชี่ยวชาญ

Software, Semantic Computing, SOA ⦿ Email

gridaphat.s@sci.kmutnb.ac.th ⦿ รายละเอียดอื่นๆ


January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31