อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์
 Khantharat Anekboon ⦿ ประวัติการศึกษา

Doctor of Philosophy (Computer Science), Master of Science (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ⦿ งานวิจัยที่สนใจ

Machine Learning, Image Processing, NLP, Bioinformatics ⦿ วารสารวิชาการ ⦿ งานประชุมวิชาการ

Khantharat Anekboon (2018), “Automated Scoring for Short Answering Subjective Test in Thai’s Language”, In Proceedings of 2018 International Conference on Image, Video Processing and Artificial Intelligence, Shanghai, 15-17 August 2018, pages 170-177.

Khantharat Anekboon (2018), “Feature Selection for Bloom's Question Classification in Thai Language”, In Proceedings of Computing Conference 2018, United Kingdom, 10-12 July 2018, page 102-107.

คันธารัตน์ อเนกบุณย์. (2561). “DFP-Cosine Similarity สำหรับการวัดความเหมือน ของประโยคด้วย Latent Semantic Analysis.” การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 30 สิงหาคม 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี. หน้า 134-141. ⦿ ตำราหรือหนังสือ ⦿ ความเชี่ยวชาญ

Machine Learning ⦿ Email

khantharat.a@sci.kmutnb.ac.th ⦿ รายละเอียดอื่นๆ


August 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31