อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
 Asst. Prof. Kobkiat Saraubon, Ph.D. ⦿ ประวัติการศึกษา ⦿ งานวิจัยที่สนใจ ⦿ วารสารวิชาการ ⦿ งานประชุมวิชาการ ⦿ ตำราหรือหนังสือ ⦿ ความเชี่ยวชาญ ⦿ Email

kobkiat.s@sci.kmutnb.ac.th ⦿ รายละเอียดอื่นๆ

see http://sites.google.com/view/kobkiat


January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31