อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลือพล พิพานเมฆาภรณ์
 Luepol Pipanmekaporn ⦿ ประวัติการศึกษา

Ph.D.(Computer Science) Queensland University of Technology, Australia 2013 ⦿ งานวิจัยที่สนใจ ⦿ วารสารวิชาการ ⦿ งานประชุมวิชาการ ⦿ ตำราหรือหนังสือ ⦿ ความเชี่ยวชาญ

Machine Learning, Data Mining ⦿ Email

luepol.p@sci.kmutnb.ac.th ⦿ รายละเอียดอื่นๆ


January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31