อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลือพล พิพานเมฆาภรณ์
 Luepol Pipanmekaporn ⦿ ประวัติการศึกษา

Ph.D.(Computer Science) Queensland University of Technology, Australia 2013 ⦿ งานวิจัยที่สนใจ ⦿ วารสารวิชาการ ⦿ งานประชุมวิชาการ ⦿ ตำราหรือหนังสือ ⦿ ความเชี่ยวชาญ

Machine Learning, Data Mining ⦿ Email

luepol.p@sci.kmutnb.ac.th ⦿ รายละเอียดอื่นๆ


March 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31