อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 ดร. สรร รัตนสัญญา
  ⦿ ประวัติการศึกษา

Ph.D. in Electrical and Computer Engineering, KMUTT

M.Eng. in Computer Engineering, KMUTT

B.Eng. in Electrical Engineering, SIIT, TU ⦿ งานวิจัยที่สนใจ

Image Processing and Computer Vision  ⦿ วารสารวิชาการ ⦿ งานประชุมวิชาการ ⦿ ตำราหรือหนังสือ ⦿ ความเชี่ยวชาญ ⦿ Email

san.r@sci.kmutnb.ac.th ⦿ รายละเอียดอื่นๆ


August 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31