อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล
 Asst.Prof. Tanapat Anusas-amornkul, Ph.D. ⦿ ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (Information Science), University of Pittsburgh, USA
- MS. (Telecommunications), University of Colorado at Boulder, USA
- วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ⦿ งานวิจัยที่สนใจ

- Network Security
- Keystroke Dynamics
- Network Protocols ⦿ วารสารวิชาการ

International Journals
- Tanapat Anusas-amornkul and Surawut Moonsin, "The performance and QoE analysis of B2-DASH," Int. J. Internet Protocol Technology, vol. 12, no. 2, pp. 97-109, 2019.
- Yonchanok Khaokaew, Tanapat Anusas-amornkul, and Koonlachat Meesublak, "Intrusion Detection System based on Hybrid Feature Selection and Support Vector Machine (HFS-SVM)," Applied Mechanics and Materials, vol. 781, pp. 125-128, 2015.
- Kasem Wangsuk and Tanapat Anusas-amornkul, "Trajectory Mining for Keystroke Dynamics Authentication," Procedia Computer Science, vol. 24, pp. 175-183, 2013.

National Journals
- ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล และ เกษม หวังสุข, "ระบบเสริมความแข็งแกร่งต่อการโจมตีแบบระงับบัญชีผู้ใช้งาน," วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, vol. 3, no. 1, pp. 7-19, 2560.
- ชนาภา ศิลาวงษ์ และ ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีบีบอัดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทข้อมูล," วิศวกรรมสาร มก., vol. 91, no. มกราคม-มีนาคม 2558, pp. 83-92, 2558.
- เกษม หวังสุข และ ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล, "การพิสูจน์ตัวตนโดยจังหวะการพิมพ์ด้วยวิธีการวัดความต่างของเส้นโคจร," วิศวกรรมสาร มก., vol. 91, no. มกราคม - มีนาคม 2558, pp. 51-60, 2558.

  ⦿ งานประชุมวิชาการ

- Tanapat Anusas-amornkul, "A Network Root Cause Analysis and Repair System," in 2018 6th International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI), Basel, Switzerland, pp. 69-73, 2018.
- Surawut Moonsin and Tanapat Anusas-amornkul, "Bandwidth and buffer-based (B2)-dynamic adaptive streaming over HTTP," in 2017 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media), Pattaya, Thailand, pp. 1-6, 2017.
- Niramai Cherdmuangpak, Tanapat Anusas-amornkul and Benchaphon Limthanmaphon, "Two factor image-based password authentication for junior high school students," in 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Nakhon Si Thamarat, Thailand, pp. 1-6, 2017.
- Tanapat Anusas-amornkul and Sirasit Sangrat, "Linux server monitoring and self-healing system using Nagios," in Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), Springer, Prague, 2017, pp. 290-302.
- Somsong Thounhom and Tanapat Anusas-amornkul, "The Study of Routing Protocols for UAVs Using Paparazzi Mobility Model with Different Altitudes," in Proceedings of the 2016 International Conference on Communication and Information Systems, Bangkok, Thailand, pp. 106-111, 2016.
- Yonchanok Khaokaew and Tanapat Anusas-amornkul, "A performance comparison of feature selection techniques with SVM for network anomaly detection," in 2016 4th International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI), Olten, Switzerland, pp. 85-89, 2016.
- Tanapat Anusas-amornkul and Kasem Wangsuk, "A comparison of keystroke dynamics techniques for user authentication," in 2015 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, Thailand, pp. 1-5, 2015.
- Tanapat Anusas-amornkul, "A Victim and Rescuer Communication Model in Collapsed Buildings/Structures," in 2014 1st International Workshop on Advanced Data Delivery and Security Techniques in Wireless and Mobile Networks (ADST-WMN 2014), Hsinchu, Taiwan, pp. 811-816, 2014.
- Tanapat Anusas-amornkul and Chanapa Silawong, "A Study of Compression Algorithms for WebSocket Protocol," in 2014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2014, Nakhon Ratchasima, Thailand, pp. 1-6, 2014. ⦿ ตำราหรือหนังสือ ⦿ ความเชี่ยวชาญ

- Wireless Networks
- Network Security
- Computer Networks ⦿ Email

tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th ⦿ รายละเอียดอื่นๆ


January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31