อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 อาจารย์ ยนต์ชนก เขาแก้ว (ลาศึกษาต่อ)
 Yonchanok khaokaew ⦿ ประวัติการศึกษา

BSc in computer science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

MSc in computer science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ⦿ งานวิจัยที่สนใจ ⦿ วารสารวิชาการ ⦿ งานประชุมวิชาการ ⦿ ตำราหรือหนังสือ ⦿ ความเชี่ยวชาญ ⦿ Email

yonchanok.k@sci.kmutnb.ac.th ⦿ รายละเอียดอื่นๆ


August 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31