อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 อาจารย์ ยนต์ชนก เขาแก้ว (ลาศึกษาต่อ)
 Yonchanok khaokaew ⦿ ประวัติการศึกษา

BSc in computer science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

MSc in computer science มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ⦿ งานวิจัยที่สนใจ ⦿ วารสารวิชาการ ⦿ งานประชุมวิชาการ ⦿ ตำราหรือหนังสือ ⦿ ความเชี่ยวชาญ ⦿ Email

yonchanok.k@sci.kmutnb.ac.th ⦿ รายละเอียดอื่นๆ


January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31