มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

หลักสูตร

Free Bootstrap Template by uicookies.com
มี.ค., 2021

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

Bachelor of Science Program in Computer Science

รายละเอียด

Free Bootstrap Template by uicookies.com
มี.ค., 2021

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท)

Master of Science Program in Computer Science

รายละเอียด

Free Bootstrap Template by uicookies.com
มี.ค., 2021

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ปริญญาโท)

Master of Science Program in Software Engineering

รายละเอียด

Free Bootstrap Template by uicookies.com
มี.ค., 2021

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาเอก)

Doctor of Philosophy Program in Computer Science

รายละเอียด