ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook
เกณฑ์การฝึกงาน
ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1 เกณฑ์การฝึกงาน (ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)