ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการรายงานตัวนักศึกใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษาขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี

1. เปิดระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (http://stdregis.kmutnb.ac.th) ตั้งแต่วันศุกร์
ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สามารถศึกษาการเข้าใช้ระบบได้ที่หน้าเว็บไชต์ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
(สถานะการชำระเงิน = ชำระเงินแล้ว จึงจะสามารถเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้)

2. หลังจากนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว จะต้องรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์
เปิดระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ (http://202.28.17.163/ulStdNew/login/)

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 (เวลา 8.30 น.) ถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (เวลา 16.00 น.) สามารถศึกษา
การเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์
หากนักศึกษาไม่รายงานตัวนักศึกษาใหม่ หรือเข้าระบบรายงานตัวออนไลน์แต่ไม่ได้รับ
การอนุมัติเอกสารทุกรายการ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะปรับสถานภาพเป็น "ไม่มาขึ้นทะเบียน"
และถือว่าการมอบตัวนักศึกษาใหม่ไม่สมบูณณ์ 


ระดับบัณฑิตวิทยาลัย

ช่วง

เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง 

http://stdregis.kmutnb.ac.th/

วันเวลา และสถานที่

1

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

กองบริการการศึกษา

อาคาร TGGS ชั้น 2 

เวลา 9.00 น. - 11.30 น.

และ 13.00 น. - 15.00 น.

2

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

3

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

*หมายเหตุ กำหนดการ เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

25 มกราคม 2565 ousanee