ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการ Science Exhibition Week 2022

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาโครงงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษา  1/2564 และภาคการศึกษา 2/2564

(รวมถึงโครงงานที่ยังไม่เคยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน) สามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (ในรูปแบบออนไลน์) ใน
           งาน Science Exhibition week 2022  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedzWPhRGITW59q-p6WZgup3N_Qx5_wC8HQ8WAxGUtnK6tpWw/viewform

 

กิจกรรม

 ภายในวันที่

ลิงค์

ลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งหัวข้อโครงการวิจัย

26 กุมภาพันธ์ 2565

https://bit.ly/3rTuGr0

ตรวจสอบ code การลงทะเบียน

28 กุมภาพันธ์2565

www.sci.kmutnb.ac.th

ส่งบทคัดย่อ

16 มีนาคม 2565

https://bit.ly/3rTuGr0

ตรวจสอบตารางลิงค์ห้องลำดับการนำเสนอผลงาน

16 มีนาคม2565

https://bit.ly/3rTuGr0

อับโหลดคลิปวีดีโอลงYoutube (ความยาวไม่เกิน7 นาที) พร้อมส่งลิงค์วีดีโอนำเสนอผลงาน

19 มีนาคม2565

https://bit.ly/3rTuGr0

ตรวจสอบตารางลิงค์ห้องลำดับการนำเสนอผลงาน

19 มีนาคม2565

https://bit.ly/3rTuGr0

นำเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบออนไลน์

24 มีนาคม2565

 

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอ

24  มีนาคม2565 เวลา 18.00 น.

http://www.sci.kmutnb.ac.th/

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

1 เมษายน 2565

http://www.sci.kmutnb.ac.th/

 

หมายเหตุ

1.การนำเสนอผลงานในโครงการ SCIENCE EXHIBITION WEEK 2002 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลปริญญานิพนธ์

2.คลิปวีดีโอ มีความยาวไม่เกิน 7 นาที

     2.1 ตั้งชื่อคลิปวีดีโอเป็นชื่อโครงการวิจัย

     2.2 ลงรายละเอียดใต้คลิปเป็น ชื่อโครงการ_code (โค้ดที่ลงทะเบียน) ตามด้วย “ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SCIENCE Exhibition Week 2022” ตามด้วย ชื่อ น.ศ. / อาจารย์ที่ปรึกษา / ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

      2.3 อัพโหลดลง YOUTUBE ตั้งสถานะเป็นไม่สาธารณะ (unlisted) 

3.การส่งบทคัดย่อ และอัพโหลดคลิปวีดีโอนำเสนอ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทุกครั้ง

23 กุมภาพันธ์ 2565 ousanee