ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกระดับการศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ


15 กุมภาพันธ์ 2565 ousanee