ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษา

    การขอขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกระดับการศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืั้อไวรัสโคโรนา 2019 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


19 กรกฎาคม 2564 ousanee