ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์ โครงการ SCIENCE EXHIBITION WEEK 2022

นำเสนอผลงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

วันพฤหัสที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ชมการนำเสนอ : https://shorturl.at/ehBGY

18 มีนาคม 2565 ousanee