ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ตรวจสอบสถานะคำร้องลาออก ระดับภาควิชาฯ

ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะ/อนุมัติ วันที่อนุมัติ
จิตต์ศิริ
แถมพยัคฆ์
5804062636127
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
วศินี
 จิตตรีวาส
6004062630485 
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
สุวภัทร 
 เวชบุญชู 
 5804062630544
 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
กัญญ์ณภัฎฐ์
เดชอภิรักษ์ชน
5904062636029
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ภาคภูมิ
ศรีเสน
6004062620048
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ภาสินี
เพชรสม
6004062610093
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ธนสาร
เรืองชัย
6004062610051
ไม่อนุมัติ เนื่องจากใบปะหน้าปริญญานิพนธ์ยังเป็นฉบับไม่สมบูรณ์
 
เขมินทรา
ไหมศรีกรด
6004062610026
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
กิติ์สิริ
 สรณะ
6004062610018
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
สุรภา
ลำพูน
6004062630566
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
วรัญญู
รักญาติ
6004062630469
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
คามิน
พลายเเสง
6004062636068
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ณรัญ
นิธิสุนทรพงศ์
6004062610034
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
สุรวุฒิ
ไทยลิลอย
6004062630574
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
อลงกรณ์
ธัญรัตนวรกุล
6004062630671
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
 ธรรมทาน
เพิ่มวิชา
6004062636203
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
สหศวรรษ
ประภาทรง
6004062630540
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ธนสาร
เรืองชัย
6004062610051
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ชนาเมธ
ธนูสิทธิ์
6004062630043
ไม่อนุมัติ เนื่องจากใบปะหน้าไม่สมบูรณ์
 
ณภัทร
ปิยะวงศ์
6004062630124
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ศิริประภา
จิตร์จัก
5904062616460
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ลาภิน
อังศุโกมุทกุล
5904062636363
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ปัณณ์
แสงธนู
5604062636111
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
นพกร
อรพรตระกูล
6004062620030
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ศศินา
มาตรจรัสเพชร
5804062616371
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ปรีดีย์
โกสาแสง
5904062610089
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
วศินี
จิตตรีวาส
6004062630485
ไม่อนุมัติ เนื่องจากใบปะหน้าไม่สมบูรณ์
 
กัญญารัตน์
ประวัง
5804062616240
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 วิลาสินี
โพธิ์น้อย
5904062616257
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ปาณชัย
ภิบาลวงษ์
5904062636266
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
พงศธร
พันธุ์สิทธิเดช
5904062616397
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
สุภนิดา
ไผ่นวล
6004062630558
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ชนาเมธ  
ธนูสิทธิ์
6004062630043
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ทัศนีย์
จุฑารัตน์จรัส
5804062636232
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ภัทรพล
บุญอ้อม 
6004062630418
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ธนากร
มุงคุณคำซาว
6004062630221
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ชวลิต
จันทร์อินตา
6004062630078
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
เธียรธิดา
ศรีสองเมือง
6004062630230
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
นรุตม์
ประทีปพงศ์
6004062630272
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ชนวัฒน์
ชูมณี
5904062636070
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ภูวดล
สุวรรณประทีป
6004062636297
สถานะตรวจสอบจบไม่สมบูรณ์
 
กัญญาภัค
วังแง่
6004062636025
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ดารัตน์
ภู่ทอง
5904062630152
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
กัลยกร
จิรเศรษฐานนท์
5904062616028
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
เพชรณรงค์
อภินันท์ธรรม
5904062616206
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
แสงระวี
ปิยพาณิชยกุล
6004062630604
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ชนาวีร
แซ่อึ้ง
6004062630051
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 พรพิมล 
 มีอนันต์
6004062630337
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 เขมชาติ
ศิริกาญจน์ 
6004062636050
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ภาวิกา 
หน้าดีแท้ 
6004062630434
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
หัสดินทร์ 
ชาติเชื้อ 
6004062630621
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ชนาธิป 
ตันวราวุฒิกุล 
6004062636092
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ณิชากร 
 ดนตรีเจริญ
6004062630183
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ฐิติชญา
จิตสบาย 
6004062630086 
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 พีรพัฒน์ 
 นวลฉวี
6004062630388
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
สุภชีพ 
จันทโชติ 
6004062610166
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ธนวัต  
 พุ่มพวง
6004062636190
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ธนพร
 ศรีจิตแจ่ม
6004062636173
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 นที 
 ถิ่นศรีนวล
6004062630248
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ภัทร 
 ชุตินะธรกุล
6004062630396
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ปรัชญา  
จันทรพิมพ์พร 
 6004062630311
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
 มิลทร 
พ่อค้าชำนาญ 
6004062610158
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 วริทธิ์ธร 
สายทอง 
6004062616369
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 พงศภัค
 เทียนจีน
6004062616148
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ณัฐพล 
ทิพย์สวัสดิ์ 
6004062630159
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 อัยภัท 
 จริยากาญจนา
6004062630698
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 กฤตนัย 
 เบ็นหะซัน
6004062616016
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ธนกฤต 
 เมืองศรี
6004062616105
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
รัชชานนท์  
เมฆสุธีพิทักษ์ 
6004062636319
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 วรากร 
ชาติเวทนันท์ 
6004062616237
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ธนดล  
พุ่มเฉี่ยว   
6004062620099
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ธวัชชัย  
 แซ่ตัน
6004062636211
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ชุติพนธ์  
 พัวศรีพันธุ์
6004062616067
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 เมธี 
 แซ่ฉั่ว
6004062616199
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ณัฐปภัสร์
 ดิลกจิรพลเลิศ
6004062616326 
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ภาณุพงศ์
ไชยปัญญา
6004062616172
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
วรเดช
กล่ำภากรณ์
6004062636360
 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
อภิวุฒิ
วิจิตรเตมีย์
5904062636436
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
เกียรติไพศาล
จันทรา
6004062636033
 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ภูวดล
สุวรรณประทีป
6004062636297
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
เสกสรรค์
ชาวไร่นาค
6004062630591
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
อิทธิพัทธ์
ท้วมลี้
5604062636382
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ภูชิต
พญาพรหม
5904062636304
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ณัฐพงศ์
นิลเถื่อน
5604062636145
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
รุจิภาส
ไชยแว่น
5904062636355
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
พรสุดา
มงคลพันธ์
6004062630345
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ตะวัน
     ปานเอม     
6004062620056
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
หทัยรัตน์
มูลติ๊บ
6004062630612
ใบปะหน้าไม่ตรงกับชื่อผู้ขอจบ
 
สวรส
สอนภักดี
6004062636386
แนบใบปะหน้าปริญญานิพนธ์
 
ประชานาถ
วรสิทธิ์
6004062630302
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
สวรส
สอนภักดี
6004062636386
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 สพลเชษฐ์
หาญมนตรี
6004062620072
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
อชิตพล
ศรีล้ำ
5904062630471
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ณัฐสิทธิ์
ถาดกิ่ง
5904062636134
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
รัฐธรรมนูญ
แดงอำพล
5904062636339
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ณัฐธิดา
หงษ์ไทย
5904062630110
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ภูวดล
สุวรรณประทีป
6004062636297
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ณัฐนันทน์
จันทะ 
5904062630128
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ณัฐพงศ์
วิริยานุรักษ์นคร
5804062616223
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
เรืองศักดิ์
วิกรัยเจิดเจริญ
6004062616229
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ณัฐภัทร
 ปรัชญาธิวัฒน์
 5904062856037
 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ยชญ์
เนตรศิริ
5904062616427
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
หทัยรัตน์
มูลติ๊บ
6004062630612
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 กฤติพงษ์
ทรัพย์ประเสริฐ
5804062636020
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ชนากานต์
แก้วหาญ
5804062630099
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ฐิติวรรณ
ไพบูลย์สุวรรณ
5804062616061
 นักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าระบบขอเอกสาร สำคัญทางการศึกษา
 
ยสินทร
ศิริจารุวงศ์
6004062660091
 เอกสารไม่สมบูรณ์ขาดใบแสดงผลสอบภาษา อังกฤษ TOEIC
 
 พิมพ์พิสา
เกิดแดงอาทิตย์
5804062636356
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
โศภนิศ
เกลี้ยงเกิด
5704062610251
 นักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าระบบขอเอกสาร  สำคัญทางการศึกษา
 
 ฐิติวรรณ
ไพบูลย์สุวรรณ
5804062616061
 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ศิริวรรณ
ใบเนียม
5704062637051
  เอกสารไม่สมบูรณ์ขาดใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC และสถานะตรวจสอบจบไม่สมบูรณ์  
 
สุนาภา
เปี่ยมฤทัย
5704062637060
   เอกสารไม่สมบูรณ์ขาดใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEICและสถานะตรวจสอบจบไม่สมบูรณ์ 
 
โศภนิศ
เกลี้ยงเกิด
5704062610251
 อนุมัติในระบบเรียบร้อย  
 
 จิรพัฒน์
ธนวุฒิสกุลชัย
5804062636135
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
ประวีณา
ดวงจันทร์
6004062616334
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
นิติพงศ์ 
สุขทอง 
6004062630299
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
นนทวัฒน์ 
ภักดี
6004062630264
อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 
วัฒนา 
ศิริโสภณ
6004062630493
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ณพศิษฎ์ 
กิ่งไทรงาม
6004062630116
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
อานนท์ 
จิตระไทย
6004062636432
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ธณนน 
เฉลิมทอง
6004062616091
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
อัครเดช 
พาพาน
6004062630680
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
สุรัตน์ 
เทพาผ่อง
6004062630582
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
อิศรพงศ์  
ภมรบุตร
5804062663167
  ไม่อนุมัติ เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าระบบขอเอกสาร สำคัญทางการศึกษา
 
นฤเมษ 
ธัญพืช
5904062630284
  ไม่อนุมัติ เนื่องจากไม่ได้แนบใบตรวจปริญญานิพนธ์
 
 อิศรพงศ์  
ภมรบุตร
5804062663167
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
ชนุตม์ 
ศรีสารคาม
5904062663034
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
 ยสินทร 
ศิริจารุวงศ์
6004062660091
อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 
นายพีระ
พันธ์พุ่ม
5904062663158
✓ ผ่านการตรวจสอบจากภาควิชาฯ
31-3-2565

16 มิถุนายน 2565 ousanee