ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องสอบ K-Step รหัสนักศึกษา61

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

นามสกุล

ภาควิชา

สาขา

ห้อง

ประเภท

6104062610017

ณภชัช

สุจริตจิตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610025

วัชรพงษ์

ชวนะภูธร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610033

อรรถพล

นรชัย

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610041

สิรวิชญ์

เชื่อมสุข

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610050

วิภูพล

เหรียญศรีวงศ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610068

ตฤณ

ศรีทอง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610076

ประสงค์

หาญจิระสวัสดิ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610084

วิชญะ

เจริญลือชัย

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610092

อาซีซ่าร์

ลอดิง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610106

สุทธวีร์

เอื้อบูรณานนท์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610114

ธีรโชติ

อิ่มอกใจ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610122

ชลกวิน

วัตรศิริทรัพย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610131

ชนสิษฏ์

แก้วดวงเทียน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610149

ศุภกร

บุญสูงเนิน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610157

จุลภัทร

วงศ์วรรณ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610173

ธนดล

ทองสมบุญ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610190

พันธุ์พนา

วีวงษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610220

ปรวมินทร์

ผาสุขธรรม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062610246

อภิสิทธิ์

ศรีนวลปาน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620012

จุฬาลักษณ์

ชวนชม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620021

ชัยพัฒน์

จงสุขศิริ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620047

เดชาธร

เเหลมม่วง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620055

ธรรพ์ณธร

จิตต์น้อม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620071

เบญญา

ประเสริฐสิริสิทธิ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620080

ปกรณ์

อภิรักษ์ขิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620098

พิชชา

เสรีพาณิชย์การ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620101

ภูมิพัฒน์

ฐานไชยพัฒน์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620110

รุ่งนภา

ทองเทือก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620128

สิรวิชญ์

สุวรรณาคิน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620144

กฤตนนท์

สอนสังข์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620161

เสกสรรค์

โนนมี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062620179

อภิสิทธิ์

ผิวผ่อง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630018

บุญพฤทธิ์

เอื้อวัฒนกุลวิไล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630026

วันชัย

ธนาประเสริฐสุข

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630034

ธนากร

แต้มกระโทก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630042

เดช

เดชาบูรพา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630069

สถาพร

เอื้อพัฒนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630077

ธนัท

พรหมพิริยา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630085

อรกานต์

ชวดรัมย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630093

นรุตม์ชัย

หนองหาญ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630107

อิงชรัฐ

กันตถาวร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630115

มนตรี

ชินพงศ์พาณิชย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630123

ณัฐธิดา

รัตนภานพ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630158

ธีรภัทร

สมบัติวงค์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630166

ชนานาถ

ปิยะสรนาท

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630174

กฤติเดช

เจียวชิระกุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630182

อัณจิดาห์

ธนตรีโรจน์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630204

ศตายุ

สมอโณทัย

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630212

รัฐภูมิ

เรืองกล้า

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630221

นราธิป

เภาศรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630247

สุจิรา

มีความสุข

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630263

จิรวัฒน์

เผือดจันทึก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630280

พิศุทธิ์

รุ่งพุทธิกุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630298

อัฏฐพงษ์

ชุ่มเมืองปัก

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630301

ธนวัฒน์

กุลาตี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630310

อภิสิทธิ์

แซ่ตั้ง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630328

ณัฐธัญพงศ์

ละหุ่งเพ็ชร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630336

กัลย์สุดา

ธนกิติวิรุฬ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630352

สุภาวดี

อุปติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630361

สุกัญญา

บุญประเสริฐ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630379

ปิยาภรณ์

ฉ่ำสดใส

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630387

คัธรินทร์

คุ้มมงคล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630395

กิตติศักดิ์

ปุณยานันต์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630409

กนกกร

อยู่สุข

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630417

ชลดรงค์

ดุจจานุทัศน์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630425

พงศ์สิริ

มารุต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630433

อัจฉรา

วงศ์มณี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630441

ณพล

ศรีสุวรรณ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630468

กนกพล

พรหมมีศรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630476

จิรัชกฤษณ์

ทามาศรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630484

เบญจวรรณ

วันจันทร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630492

สินพล

จันทร์เศรษฐี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630506

ศุภชัย

พีระชัยรัตน์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630514

จักรเพชร

วงศ์มณี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630522

โชติ

วงศ์บุษกร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630531

อภิชาญ

สมบูรณ์ศรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630549

ชาคริต

ชัยมาลา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630557

ปภาวริทร์

อารีสงเคราะห์กุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630565

วรพงษ์

ภาณุพินทุ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630573

พิชญ์สินี

ชุนสนิท

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630581

เบ็ญญา

ทรัพย์วัฒนานุกูล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630590

จตุรภัทร

จันทรังษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062630603

อภิญญา

บึงมุม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

R

ปกติรอบเช้า

6104062616015

ตุลธร

ฟักอินทร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616023

ธนัญญา

ว่องเกียรติกุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616031

สหัสวรรษ

ตั้นจาด

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616040

นพรุจ

สว่างวุฒิไกร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616058

วายุ

รักสนิท

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616066

เจษฎา

นันติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616074

กรวิชญ์

ตาทอง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616112

ธีระ

พรสิริภักดี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616121

นภวรรษ

โพธิแดน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616139

นิธิภัทร

กิจสำเร็จ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616147

พีรภัทร์

บัวไขย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616155

วทัญญู

ยั่งยืน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616163

ศตวรรษ

ตุ๊สำราญ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616171

ศวัส

ทองชิว

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616180

ธนรัตน์

กิจจำเนียร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616201

พชรภรรษ

โรจน์ศิริกุลกิตติ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616210

เพ็ญพิชชา

จันทา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616228

สุรเดช

คำมูล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616236

กรนันท์

คุ้มรักษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062616244

เก้าเสาร์

กุลฑลรัตน์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636016

สุเมธี

หินทอง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636024

ทศพร

อมศิริ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636059

พรศิริ

ยืนยงค์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636075

ภัณฑิรา

นิยม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636105

ภาณุ

โห้เฉื่อย

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636130

ทีปกร

พุ่มพันธ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636181

อินทัช

ชัยรักษ์สิริกุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636211

กฤติน

สังขรัตน์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636229

วรพนธ์

อุปแก้ว

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636245

สุทธวัจน์

ชุนณวงษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636253

ลีลาวดี

สุดอ่อง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636261

มัชฌิมา

จันทร์พาณิชย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636288

ธีรนันท์

สว่างนวล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636300

พัชราภรณ์

วีระเพ็ชร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636318

สิรวิชญ์

แก้วสกุณี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636326

วิริยาภรณ์

ไชยสงคราม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062636334

ชนิสรา

สุวรรณธนานนท์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS

D

โครงการสมทบพิเศษ

6104062661029

นัฏวรรณ

แสงสี่

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661037

ธนดล

ดาผิวดี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661045

วรกฤช

วุฒิพันธุ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661053

ธีรพัฒน์

หงส์วรพิพัฒน์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661088

ธีรศักดิ์

ประภากรวณิชกุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661100

ฐิติศักดิ์

สุทธิสุนทรินทร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661118

ชลสิทธิ์

ถาวรยิ่ง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661126

ชนานนท์

ลิ้มพลาสุข

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661134

เนติพล

บุญพระ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661142

นิพิฐพงศ์

แตรตุลาการ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661151

ภูมิ

ยุกแผน

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661169

วรเมธ

รังกูล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661207

ศศิวัชร

นิธิพิเชฐ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661215

สหัสวรรษ

สุบูรณ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062661231

ภัคพงศ์

คงบาล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062662017

จิรญาดา

สุขสว่างผล

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062662033

สงกรานต์

หอธรรม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062663021

ไกรวิชญ์

วงค์พิพันธ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

6104062663030

พันธวิศ

บูรศิริรักษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

CSB

BP

สองภาษา

 

6 พฤษภาคม 2565 ousanee