ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการวิชาโครงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตามกำหนดการสอบโครงงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เดิม นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ต้องยื่นทดสอบโครงงาน 30 วัน ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำโครงงานพิเศษ ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงปรับเปลี่ยนกำหนดการสอบโครงงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ตามตารางด้านล่าง 

 

***ช่องทางยื่นเอกสารออนไลน์****

ช่องทางที่ 2 : https://forms.gle/2LgfowcDaCKNMRX1A

ช่องทางที่ 3 : https://forms.gle/UDaLvEjmfoP6Abhm8 

ช่องทางที่ 4 : https://forms.gle/mJruGNcGqowaeVpY7

หมายเหตุ ภาควิชาฯ ไม่มีการจัดสอบโครงงานพิเศษ 2 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ดังนั้นหากนักศึกษาไม่เข้าสอบในภาคเรียนที่ 2/2564 จะต้องไปสอบในภาคเรียนที่ 1/2565

28 เมษายน 2565 ousanee