ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศการปรับปฏิทินกำหนดการ TCAS รอบที่ 2 และ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

การปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์ - สละสิทธิ์ รอบที่ 2 และการสมัครสอบรอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  ขอเรียนแจ้งรายละเอียดและกำหนดการที่มีการปรับดังนี้ 

 

6 พฤษภาคม 2565 ousanee