ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศกำหนดการสอบโครงงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2564 สำหรับโครงการสองภาษา

  ตามกำหนดการสอบโครงงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เดิม นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ต้องยื่นทดสอบโครงงาน 30 วัน ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำโครงงานพิเศษ ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงปรับเปลี่ยนกำหนดการสอบโครงงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 รายละเอียดข้อมูลในรูปภาพ โดยสามารถยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางเดิม

หมายเหตุ ภาควิชาฯ ไม่มีการจัดสอบโครงงานพิเศษ 2 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ดังนั้นหากนักศึกษาไม่เข้าสอบในภาคเรียนที่ 2/2564 จะต้องไปสอบในภาคเรียนที่ 1/2565

6 พฤษภาคม 2565 ousanee