ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการส่งเอกสารการศึกษา

นักศึกษา TCAS รอบ3 กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์ม  คำร้องขอผ่อนผันการส่งเอกสารการศึกษา 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามที่ไฟล์แนบ


2 มิถุนายน 2565 ousanee