ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์บริษัท สหประกันชีวิต เปิดรับสมัครงาน

บริษัทประกันชีวิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการวมกลุ่มกันของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์ประมง, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์ร้านค้า, สหกรณ์บริการ, สหกรณ์ออมทรัพย์, และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมจำนวนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นจัดตั้งบริษัทขึ้นตั้งแต่ในปี 2537 ด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนทายาท ด้วยเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่เพียงผลกำไร แต่ต้องเป็นสถาบันที่มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และเป็นที่พึ่งพายามยากให้กับพี่น้องสหกรณ์อย่างแท้จริง 

บริษัท สหประกันชีวิต เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (นักวิเคราะห์ระบบ) 

 

 

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) 

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)  

โดยมีรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบ

สามรถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์บริษัท  www.sahalife.co.th

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

25 พฤษภาคม 2565 ousanee