ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศกำหนดโครงงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่ประสงค์ยื่นสอบหัวข้อโครงงานพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ

2. สอบไล่ได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

3. สอบไล่ได้หน่วยกิตรวมในรายวิชาของภาควิชาฯ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

ลิงค์ช่องทางยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารขอสอบหัวข้อโครงงานพิเศษ รอบที่ 1 และ 2

ช่องทาง 1: https://forms.gle/nY9t1PoHCH2S4c6a6

ยื่นเอกสารขอสอบก้าวหน้า (โครงงานพิเศษ 1)

ช่องทาง 2: https://forms.gle/2LgfowcDaCKNMRX1A

ยื่นเอกสารขอทดสอบโครงงาน (ปริญญานิพนธ์)

ช่องทาง 3: https://forms.gle/UDaLvEjmfoP6Abhm8

ยื่นเอกสารขอสอบป้องกัน (ปริญญานิพนธ์)

ข่องทางที่ 4 https://forms.gle/mJruGNcGqowaeVpY 

7 กรกฎาคม 2565 ousanee