ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ กำหนดการสอบหัวข้อโครงงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่1-2564 รอบ 2

ในวันพฤหัสที่ 19 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.00 - 10.20 น.

16 สิงหาคม 2564 ousanee