ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาที่มีความประสงค์ตรวจรูปเล่มปริญญานิพนธ์

นักศึกษาที่มีความประสงค์ตรวจรูปเล่มปริญญานิพนธ์ (เฉพาะผู้ยื่นเอกสารใน classroom แล้วเท่านั้น)

ขอให้ตัวแทนกลุ่ม เข้ากลุ่ม open chat เพื่อพูดคุยในภาพรวมครับ

20 สิงหาคม 2564 ousanee