ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คู่มือการยื่นคำร้องออนไลน์ กรณีสำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา

     ประกาศภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ขอให้นักศึกษาอ่านและศึกษาขั้นตอนการยื่นโดยละเอียด กรณียื่นไม่ถูกต้อง จะไม่อนุมัติทุกกรณี

26 ตุลาคม 2564 ousanee