ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ตารางให้บริการตรวจรักษาตามอาการโดยแพทย์

ตารางให้บริการ ตรวจรักษาตามอาการโดยแพทย์

กลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ. 

https://www.facebook.com/HCkmutnb

30 พฤษภาคม 2566 ousanee