ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการฝึกงาน

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการฝึกงานที่เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ http://cs.kmutnb.ac.th/student_download.jsp หรือ

กดลิ้งค์ https://zenu7gjyuz3f2z3izcqmzq.on.drv.tw/.../certificate...

 

1 มิถุนายน 2566 ousanee