ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานพิเศษ

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานพิเศษ  
สำหรับนักศึกษาที่จะสอบหัวข้อโครงงานพิเศษ
จัดขึ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2566
ณ ห้อง 1201 ชั้น 12 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

15 กรกฎาคม 2566 ousanee