ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ 

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย

ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561

3 สิงหาคม 2566 ousanee