ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

บริษัท CJ express เปิดรับสมัครงาน

คุณสมบัติ

มิติด้านการกำกับดูแล (IT & Security Compliance)

1.ให้การช่วยเหลือและคำแนะนำแก่หน่วยงาน IT ให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจ 

2.ให้การช่วยเหลือและคำแนะนำแก่หน่วยงาน IT เพื่อปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานทางความมั่นคงปลอดภัย 

3.กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยโดยคำถึงเป้าหมายการดำเนินกิจการของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดีด้านความมั่นคงปลอดภัยและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.กำหนด Security Baseline เชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกระบบ พัฒนาระบบและตรวจติดตาม 

5.ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน IT (SOP) 

6.ตรวจติดตามผลการบังคับใช้มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน IT 

มิติด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 

1.ดำเนินการบริหารและจัดการโครงการด้าน Cybersecurity ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน IT เพื่อให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้มาตรฐาน และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เสร็จลุล่วงตามแผนงาน สามารถปิดช่องโหว่ได้สำเร็จ 

2.พัฒนาเครื่องมือดำเนินงาน เพื่อใช้ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรฐานและติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทยึดมั่นในมาตรฐานที่กําหนดไว้ 

และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สนใจส่ง resume มาที่ prasitchai.boo@cjexpress.co.th

ตำแหน่งนี้ ถ้าไม่มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 สิงหาคม 2566 ousanee