ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Full Stack Web Development Internship

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะของตนเอง

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1.รูปแบบการฝึกงานเป็นแบบ Work From Home

2.สามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้

3.สามารถกำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาของการฝึกงานได้เพื่อไม่กระทบกับการเรียน

3.มีเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากชั่วโมงการฝึกงาน

นักศึกษาที่สนใจสมัครฝึกงาน สามารถส่ง Cover Letter, Resume ที่ eakapobh@mit.edu และ collectiveresilience@mit.edu  

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

4 กันยายน 2566 ousanee