ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนสนับสนุนการทำโครงงาน (Senior Project)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้ารับมอบทุนสนับสนุนการทำโครงงาน (Senior Project) จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นายสิทธิศักดิ์ รอดพระยา

นายณภัทร สาทิพจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สรร รัตนสัญญา

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นายสิรภัทร จิรกิตตยากร

นายปิยังกูร แย้มทองดี

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์

นายภควัฒน์ ศรีทอง

นายปวริศ มาสสร

นายพชร สืบวงษ์

นายธนภัทร วงศกรพัฒนา

นายทัศนัย นพคุณ

นายศรัณย์กฤตย์ มาประสพ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี

การสนับสนุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางวิชาการภายในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับงานจริง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สำหรับประกอบอาชีพในอนาคต

6 กันยายน 2566 ousanee