ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ

1. นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ http://www.scibase.kmutnb.ac.th/examroom/datatrain.html
2. นักศึกษาที่ไม่มีที่นั่งสอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ https://tinyurl.com/ysnmcbgb
3. ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดพร้อมลงนามอาจารย์ผู้สอน (ไม่ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา) และแนบเอกสารใน google form ด้านล่าง https://forms.gle/3AtdnEXV7ord6bibA
4. กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 23.59 น. 

นักศึกษาจะได้รับผลอนุมัติและข้อมูลห้องสอบภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.ผ่านอีเมลที่บันทึกใน google form
***หากไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวกรุณาติดต่อภาควิชาภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น.***

16 ตุลาคม 2566 ousanee