ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมงาน goIT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เข้าร่วมงาน goIT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ที่ผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นคะแนนสำหรับรายวิชา Structured Programming และ รายวิชา Human Computer Interaction ในภาคการศึกษา 2/2566 
สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/yzxzB7VBs72VdThY หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง 
ทั้งนี้ขอให้แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.

 

 

 

 

30 ตุลาคม 2566 ousanee