ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

กำหนดการสอบโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ และะสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แจ้งเตือน!! กำหนดการสอบโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ และะสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

- วันสุดท้ายของการยื่นขอสอบโครงงานพิเศษ และปริญญานิพนธ์ คือ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ก่อนเวลา 16.00 น.

- วันสอบโครงงานพิเศษ และปริญญานิพนธ์ คือ วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2566

โดยมีเอกสารยื่นขอสอบ ดังนี้

- โครงงานพิเศษ

1. แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ 1 (คพ.02)

2. สมุดบันทึกการให้คำปรึกษาโครงงานพิเศษ (Logbook) ครบ 4 ครั้ง

3. เล่มโครงงานพิเศษ บทที่ 1-3 จำนวน 4 ชุด

- ปริญญานิพนธ์

1. แบบฟอร์มขอสอบปริญญานิพนธ์ (คพ.03)

2. สำเนาหนังสือรับรองการทดสอบโครงงานพิเศษ (คพ.04)

3. สมุดบันทึกการให้คำปรึกษาโครงงานพิเศษ (Logbook) ครบ 4 ครั้ง

4. เล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บทที่ 1-6) จำนวน 4 เล่ม

30 ตุลาคม 2566 ousanee