ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

กำหนดการกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์พันธุ์ใหม่ GoIT

โดยขอให้นักศึกษาทุกท่านลงทะเบียนเพื่อรับป้ายชื่อ ณ ห้องห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 78 ในเวลา 08.00 น. - 08.50 น.

พิธีเปิดเริ่มเวลา 09.00 น. (โปรดรักษาเวลา) ณ ห้อง 1201 ชั้น 12 อาคาร 78

โปรดนำ Notebook มาร่วมกิจกรรม (กรณีถ้ามี) 

 

 

17 พฤศจิกายน 2566 ousanee