ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ของโครงการพิเศษ (สองภาษา)

คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา) จะต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของมหาวิทยาลัย

: การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Proficiency Exam)

2. ส่วนของโครงการฯ

: ซึ่งเป็นเงื่อนไขการจบการศึกษาของนักศึกษาในโครงการฯ

http://cs.kmutnb.ac.th/.../score_comparison_resolution.pdf

สามารถดูข้อมูลคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาโครงการพิเศษ เพิ่มเติมได้ที่ 

http://cs.kmutnb.ac.th/graduation_criteria_4.jsp

2 มกราคม 2567 ousanee