ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ เรื่อง การเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีตกค้างทุกชั้นปี ที่คงเหลือรายวิชาบังคับของภาควิชา (040613XXX) เพียง 1 รายวิชาและจะสำเร็จการศึกษา (ได้เกรดรายวิชาโครงงานพิเศษ 2 แล้ว) ให้นักศึกษาติดต่อและให้ข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการจบการศึกษา โดยมีข้อมูลดังนี้
(ชื่อ-สกุล/รหัสนักศึกษา/ชั้นปี/ห้อง/รหัสวิชา/ชื่อวิชา)
ทั้งนี้ การสำรวจนี้เป็นการสำรวจเพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น โดยให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาภายใน วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

คำเตือน * โปรดศึกษาวิธีการติดต่อและเข้าหาคณาจารย์ในแต่ละช่องทาง ก่อนการติดต่อและเข้าหาด้วย

9 มกราคม 2567 ousanee