ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กำหนดการโครงการตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กำหนดการโครงการตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2566
โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ


15 มกราคม 2567 ousanee