ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

กำหนดการส่งผลงานวิจัยโครงการประกวดงานวิจัย Science Exhibition Day 2024 (สำหรับนักศึกษา)

กำหนดการส่งผลงานวิจัยโครงการประกวดงานวิจัย Science Exhibition Day 2024 (สำหรับนักศึกษา)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 12 มีนาคม 2567
ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
เว็บไซต์โครงการ https://sites.google.com/sci.kmutnb.ac.th/sciexhibition/

15 มกราคม 2567 ousanee