ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

มหาวิทยาลัยขอขยายเวลาเข้าระบบ

เพื่อยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ลดหย่อนเงินค่าธรมมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

1 กันยายน 2564 ousanee