ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ การฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

การฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คุณสมบัติ

- นักศึกษาชั้น ปีที่ 3 ขั้นไป

- ต้องมีหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา 81 หน่วยกิตขึ้นไป ณ วันที่ยื่นเอกสาร

- หากหน่วยกิตรวม ต่ำกว่า 81 หน่วยกิต ไม่อนุญาตให้ฝึกงาน

เกณฑ์การฝึกงาน

- ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 240 ชั่วโมง หรือ 40 วัน ทำการขึ้นไป

*หมายเหตุ

บริษัท จำกัด ฝึกงานได้ 2 คน /แผนก/ฝ่าย/ทีม

บริษัท จำกัด (มหาชน) ฝึกงานได้ 3 คน /แผนก/ฝ่าย/ทีม

หน่วยงานราชการ ฝึกงานได้ 2 คน /แผนก/ฝ่าย/ที

ไฟล์ประกาศภาควิชาฯ

เรื่อง เกณฑ์การฝึกงาน (ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

เอกสารตามไฟล์แนบ

 


23 มกราคม 2567 ousanee