ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศรับสมัครนักศึกษา งานวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบแสดงผล Digital Twin ด้วยข้อมูล Mesh 3 มิติ

งานวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบแสดงผล Digital Twin ด้วยข้อมูล Mesh 3 มิติ ด้วยความร่วมมือกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ขอบเขตงานวิจัย

พัฒนาระบบประมวผลภาพ 3 มิติ แบบ Mesh ด้วย open source 

(ระยะเวลา พฤษภาคม 2567 - มกราคม 2568) 

- ความรู้พื้นฐาน Unity หรือ 3D โปรแกรมอื่นๆ
- ความรู้พื้นฐาน C หรือ Python 
- กำลังศึกษาปริญญาโทของภาควิชา หรือมีแผนที่จะศึกษาต่อ  

นักศึกษาสามารถใช้ผลงานวิจัย เพื่อจบการศึกษาได้ 
นักศึกษาที่สนใจติดต่อ ผศ.ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม 
nikorn.s@sci.kmutnb.ac.th


23 กุมภาพันธ์ 2567 ousanee