ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

งานวันสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน CWIE DAY 31 มกราคม 2567

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ
นายพรนที ประกิ่ง 
งานวันสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY 31 มกราคม 2567
ประเภทนานาชาติดีเด่น : 
รางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงาน : Sports Injury Classification using Deep learning
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ธรรศฏภณ สุระศักดิ์
สามารถคลิกดูผลงานได้ที่ไฟล์ภาพด้านล่าง

 

 

4 มีนาคม 2567 ousanee