ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ขั้นตอนการคืนเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาฯ

ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์)

1 กันยายน 2564 ousanee