ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบในรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบในรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ที่ http://www.scibase.kmutnb.ac.th/examroom/datatrain.html
หรือ สแกน Qr code
กรณีที่ไม่พบรายชื่อ
ให้ทำตามข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ ดังนี้
-ขั้นตอนที่ 1 เขียนใบคำร้องขอเข้าห้องสอบพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีลงนาม
-ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษากรอกข้อมูลคำร้องใน Google Form พร้อมส่งคำร้องที่ภาควิชาภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
ที่ลิงค์ https://forms.gle/vBuGX2zYSFGejavX9 หรือ สแกน Qr code
-ขั้นตอนที่ 3 รออนุมัติ ผ่านทาง Email ของนักศึกษา
-หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาสามารถรับใบคำร้องขอเข้าห้องสอบได้จากภาควิชาที่ตนเองสังกัด หรือดาวน์โหลดผ่านระบบตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ

4 มีนาคม 2567 ousanee