ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

พิธีปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่เข้าค่ายอบรมโครงการฯ วิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้อง 1201 ชั้น 12 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

 

1 พฤษภาคม 2567 ousanee