ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ที่มีคุณสมบัติเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของAIS (AIS’s scholarship) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาสิงหาคม 2567 หลักสูตร Data science and Artificial Intelligence ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี https://ait.ac.th/program/data-science-and-ai/  
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 2.75
3. จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
4. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนในหลักสูตรต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 3 ปี
สมัครขอทุนภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ผู้สนใจกรุณาติดต่อ
Email: siripornn@ait.ac.th or 0-2524-5700,sireekant@ait.ac.th or 0-2524-5717

3 พฤษภาคม 2567 ousanee